SHA-ledelse

Vi kan ivareta byggherrens forpliktelser i forhold til Byggherreforskriften/SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø.

Vi kan være byggherrens SHA-prosjektleder, og/eller koordinator for gjennomføringsfasen og/eller prosjekteringsfasen.

I praksis ivaretas disse funksjonene av prosjektleder, prosjekteringsleder eller byggeleder. SHA må innarbeides i prosjektet på et tidlig tidspunkt, før prosjekteringen begynner.

Statistikk viser at planleggingens kvalitet påvirker antallet ulykker og uønskede hendelser. SHA arbeidet skal integreres som en naturlig del av prosjektgjennomføringen, ved å gjennomføre holdningsskapende tiltak.