Nytt Helsehus Narvik

Oppdrag:
- Prosjektledelse
- Byggherreombud

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA er engasjert som prosjektleder og byggherreombud for planlegging av nytt Helsehus for Narvik kommune, enhet eiendomsforvaltning. 

Narvik kommune skal bygge helsehus på Furumoen i Narvik, samlokalisert med Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) nye sykehus, og med kommunens største eksisterende sykehjem.

Kommunen har planlagt et helsehus som samler de kommunale tjenestene som har særlig nytte av samhandling med tjenester i sykehuset.

Helsehuset vil få en sentral funksjon i omsorgstrappen knyttet til kommunens ansvar for å gi lovpålagte, faglig gode og effektive helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Helsehuset vil bidra til å øke kommunens kapasitet på institusjonsplasser.

Det nye helsehuset vil inneholde 40 korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg. I tillegg et kommunalt legesenter for 7 leger, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring og lokaler for andre tverrfaglige team. Totalt areal er på 6900 m2 BTA.

Helsehuset planlegges lokalisert vegg i vegg med Nye UNN Narvik sykehus (NUN). Byggene blir knyttet tett til hverandre med flere felles funksjoner for samhandling. Ny bygningsmasse vil også koples sammen med eksisterende sykehjem via en varm overgang. Dette gir unike muligheter for å skape et samlet og helhetlig helsetilbud på Furumoen på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Med bred medvirkning og i tett samarbeid med UNN jobber vi for å utvikle morgendagens helsetjenester i de nye husene. Fagfolk fra kliniske og teknisk miljø bidrar sammen med pasient- og brukerrepresentanter i utformingen av husene, for å ivareta fremtidig driftsform.   

Viktige samarbeidspartnere er UNN, Sykehusbygg HF og totalentreprenør HENT. Samt UiT – Norges arktiske universitet, campus Narvik.

Kommunestyret i Narvik kommune vedtok bygging av det nye helsehuset i juni 2020.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil bidra med sin kompetanse til det beste for Narvik kommune

OPPDRAGSGIVER: Narvik kommune

PERIODE: 2018 – 2024
BYGGEKOSTNAD: 390 MNOK

Faktaark "Nytt helsehus i Narvik"