Tunnel til nye Narvik Sykehus

Oppdrag:
- Byggherreombud

PROSJEKTBESKRIVELSE

INDIRA har vært engasjert som byggherreombud for tunnel til nye Narvik sykehus.

INDIRA er takknemlig for tilliten og stolt over å ha bidratt med sin bygg og anleggskompetanse på fjellarbeider og tverrfaglig kompetanse på tekniske fag.


UNN har bygget ny tunnel fra Ornes under jernbanen og byggefelt til den nye sykehustomten.

LNS var driver av tunnelarbeidene og ansvarlig for masseutskifting i sykehustomten, samt uttransport av massene til deponi.

OPPDRAGSGIVER: UNN

PERIODE: 2018 – 2019