Geoteknikk og Ingeniørgeologi

- Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jords egenskaper i byggeteknisk henseende, og vurdering av både stabilitet og fare for skred.
- Geologi kan kort beskrives som læren om jordens oppbygging og historie. Ingeniørgeologi er en geologisk vitenskap anvendt på ingeniøroppgaver for å forsikre om at de geologiske forholdene på et sted er forsvarlige til byggverk med hensyn til lokalisering, utforming, konstruksjon, drift og vedlikehold.

Tjenester

Indira GEO er utfører geoteknisk- og ingeniørgeologisk prosjektering for deg og dine kunder. 

Vi utfører 

  • Grunnundersøkelser.
  • Geoteknisk- og  ingeniørgeologisk prosjektering.
  • Kartlegging av kvikkleire.
  • Vurdering av områdestabilitet.
  • Skredfarevurderinger og vurdering av stabilitet av tunneler, skjæringer, byggegroper mm.
  • Prosjektering av skredsikring, tunnelsikring og sikring mot steinsprang mm
  • Sprengningsteknikk
  • Anleggsteknikk
  • Uavhengig kontroll