Byggherreombud

I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en ”fortrolig” som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver eller samarbeidsbistand av ikke forhåndsdefinerte områder og temaer. Funksjonen har normalt et mindre arbeidsomfang enn de foran nevnte.

Denne funksjonen er ofte brukt i totalentrepriser, der entreprenøren har alt ansvar for prosjekteringsledelse og bygge- og prosjektledelse. Oppgaven blir å påse at entreprenøren utøver denne delen av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene.

Banker og andre finansinstitusjoner bruker også denne tjenesten for å følge samordningen mellom verdiskaping og utbetaling til entreprenøren.