Prosjekt administrasjon

Vi kan tilby hele eller deler av de fagområdene som er nærmere beskrevet nedenfor.

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling er en planleggingsprosess som bygger på behov og budsjetter. Bearbeidelse av disse to faktorene kan utrykkes som en prosjektutvikling, der man analyserer alle ytre muligheter og risiko før man begynner på prosjekteringen av det endelige byggverk.

Sammen med budsjettarbeidet, er dette en viktig prosess for et vellykket prosjekt.

Prosjektledelse

Prosjektlederen er byggherrens eller totalentreprenørens representant i byggeprosjektet.

En prosjektleder vil normalt ha fullmakt til å forhandle med de øvrige prosjektdeltagerene på vegne av byggherren eller totalentreprenøren.
Avhengig av størrelse og gjennomføringsmodell kan også prosjektleder inneha roller som byggeleder og prosjekteringsleder.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringslederen har ansvaret for koordineringen av prosjekteringsarbeidet. Dette er en oppgave som bør legges til enten prosjektlederen eller en av de prosjekterende. I større prosjekter kan denne oppgaven ivaretas av en egen person. Prosjekteringsleders viktigste oppgave er å sikre at samspillet mellom de prosjekterende fungerer, og at prosjekteringsarbeidet kvalitetssikres. Vi tror at vår tverrfaglige innsikt er et viktig bidrag i prosjekteringsprosessen.

Byggeledelse

Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen. I tillegg til kvalitetskontroll og fremdriftskontroll, er byggelederens viktigste oppgave å sørge for at samspillet mellom de forskjellige aktørene i byggeprosjektet fungerer. Omfanget av oppdraget vil være avhengig av gjennomføringsmodeller. I delte entrepriser vil en byggeleder ha omfattende oppgaver med framdrifts-koordinering. I en totalentreprise vil byggelederen i hovedsak foreta kvalitetskontroll av entreprenørens prosjektering og utførelse.

Vår erfaring er at prosjekt- og byggeleder bør være fra samme firma. Samhandlingen mellom disse vil være langt enklere, medføre en tidsbesparelse og mindre problemer med ansvarsgrensene. I mindre prosjekter er det naturlig at prosjekt- og byggeleder er samme person.

Byggherreombud

I prosjekter der andre ivaretar prosjekt- og byggelederoppgaver kan byggherren trenge en ”fortrolig” som bistår med vurderinger, utredninger, kontrolloppgaver eller samarbeidsbistand av ikke forhåndsdefinerte områder og temaer. Funksjonen har normalt et mindre arbeidsomfang enn de foran nevnte.

Denne funksjonen er ofte brukt i totalentrepriser, der entreprenøren har alt ansvar for prosjekteringsledelse og bygge- og prosjektledelse. Oppgaven blir å påse at entreprenøren utøver denne delen av kontrakten på en måte som samsvarer med forutsetningene.Banker og andre finansinstitusjoner bruker også denne tjenesten for å følge samordningen mellom verdiskaping og utbetaling til entreprenøren.

SHA-ledelse

Vi kan ivareta byggherrens forpliktelser i forhold til Byggherreforskriften/SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. Vi kan være byggherrens SHA-prosjektleder, og/eller koordinator for gjennomføringsfasen og/eller prosjekteringsfasen.

I praksis ivaretas disse funksjonene av prosjektleder, prosjekteringsleder eller byggeleder. SHA må innarbeides i prosjektet på et tidlig tidspunkt, før prosjekteringen begynner.Statistikk viser at planleggingens kvalitet påvirker antallet ulykker og uønskede hendelser. SHA arbeidet skal integreres som en naturlig del av prosjektgjennomføringen, ved å gjennomføre holdningsskapende tiltak.

Ansvarlig søker

Når et prosjekt skal gjennomføres og tiltaket er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven, må byggherre engasjere et foretak som kan stå som ansvarlig søker.

Ansvarlig søker koordinerer hele byggesaksprosessen fra søknad til ferdigattest og har en rekke oppgaver i den forbindelse.